Kayıt Dondurma İşlemleri

29 Eyl

  • Dr. Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu
  • Tüm Duyurular

KAYIT DONDURMA İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU

Kayıt Dondurma İşlemleri Üniversitemiz ÖN LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 29'ncu Maddesi gereğince yürütülmektedir.

Buna göre kayıt dondurma başvuruları ilgili yarıyılda derslerin başlama tarihinden itibaren en geç onbeş gün içerisinde (Güz Dönemi İçin Son Tarih 09 Ekim 2017) yapılır.

Aşağıda belirtilen koşulları taşıyan öğrencilerimiz kayıt dondurma işlemleri için gerekli belgelerin asılları ile birlikte belirlenen tarihler arasında Meslek Yüksekokulumuza başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ


Kayıt Dondurma  (Değişik: RG-21/08/2015-29452)
MADDE 29 - 

(1) Aşağıda sayılan haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle ilgili yönetim kurulu tarafından öğrencinin kayıt dondurmasına karar verilir.
a) Üniversite hastanesinden veya diğer sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporlarıyla belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretinin olması,
b) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşuluyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalması,
c) Öğrencinin, anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü ya da bunlardan birinin ağır hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrenimine ara vermek
zorunda kalması,
ç) Belgelendirmek kaydıyla ekonomik nedenlerle öğrenimine devam edememesi,
d) Tutukluluk hali,
e) Tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması, 
f) İlgili yönetim kurulunca kabul edilen diğer mazeretlerin ortaya çıkması.

(2) (Değişik: RG-21/08/2015-29452) Kayıt dondurmak için kayıt dondurma başvuruları ilgili yarıyılda derslerin başlama tarihinden itibaren en geç onbeş gün içerisinde yapılır.
Belgelemek koşulu ile ani hastalık ve beklenmedik durumlar dışında bu süreler bittikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

(3) Kaydı dondurulan öğrenci derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

(4) Kayıt dondurma ile geçen süreler, öğrenim süresinden sayılmaz.

 

İlgili öğrencilerimize duyurulur.